سه‌شنبه 5 مهر‌ماه سال 1390 | نظرات [4]

غم عالم نصیب جان ما بی
بدور ما فراغت کیمیا بی
رسد آخر بدرمان درد هرکس
دل ما بی که دردش بیدوا بی